Đánh giá học sinh

Các hoạt động tự đánh giá của học sinh; đánh giá của giáo viên trong quá trình học tập: Mô tả các hoạt động đánh giá được thực hiện chính xác, kịp thời. Hoạt động đánh giá có sự kết hợp của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

29/03/20166791 0

Điệu múa H’Mông

28/03/20169871 0