Hoạt động cơ bản

Mô tả một hoạt động hìnhthành kiến thức mới của môn học cụ thể phù hợp với mục tiêu bài học. Mô tả được các hình thức tổ chức học khác nhau (làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo cặp, phương pháp học tập sáng tạo) để giúp học sinh tìm hiểu bài học một cách hiệu quả và vui vẻ .

Môn Toán lớp 2

01/04/201610711 0