Hoạt động hình thành kiến thức

Mô tả một hoạt động hình thành kiến thức mới của môn học cụ thể phù hợp với mục tiêu bài học. Mô tả được các hình thức tổ chức học khác nhau (làm việc cá nhân, làm việc nhóm, làm việc theo cặp, phương pháp học tập sáng tạo) để giúp học sinh hình thành kiến thức bài học một cách hiệu quả.

tự nhiên xã hội

31/03/20165521 0

sinh hoạt tập thể

31/03/201611901 0