Hoạt động khởi động

Mô tả hoạt động khởi động phù hợp với mục tiêu bài học, cách chuyển từ hoạt động khởi động sang hoạt động hình thành kiến thức đảm bảo lôgic, tự nhiên.