Hoạt động thực hành

Mô tả một hoạt động thực hành của môn học phù hợp với kiến thức mới được hình thành, sử dụng các phương pháp tổ chức khác nhau để giúp học sinh khắc sâu bài học một cách hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 4

01/04/201629551 0