Hoạt động ứng dụng

Mô tả một hoạt động giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học và áp dụng trong thực tế đời sống.