Sử dụng hướng dẫn học và điều chỉnh hướng dẫn học phù hợp với cuộc sống

Video minh họa hướng dẫn học sinh tìm tòi, trải nghiệm trên các vật thật được sử dụng trong lớp học; điều chỉnh nội dung, cách làm trong tài liệu hướng dẫn học cho phù hợp với đặc điểm địa phương.

TIEU HOC HOA HIEP VNEN 2A1

31/03/20168591 0

Bài 26C: Sông Hương

29/03/20168171 0