Sự tham gia của cộng đồng

Video thể hiện vai trò của nhà trường trong việc thu hút, huy động sự tham gia của cộng đồng trong mọi hoạt động của nhà trường.