Chủ đề

Chủ thể của video là giáo viên, học sinh và cộng đồng địa phương trong thực tiễn dạy học theo mô hình VNEN. Giáo viên của lớp học VNEN quay video về các đặc điểm của mô hình VNEN, theo 01 trong 10 chủ đề như sau:

  1. Hoạt động khởi động: mô tả hoạt động khởi động phù hợp với mục tiêu bài học, cách chuyển từ hoạt động khởi động sang hoạt động hình thành kiến thức đảm bảo lô gic, tự nhiên.

  2. Hoạt động Cơ bản: mô tả một hoạt động hìnhthành kiến thức mới của môn học cụ thể phù hợp với mục tiêu bài học. Mô tả được các hình thức tổ chức học khác nhau (làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo cặp, phương pháp học tập sáng tạo) để giúp học sinh tìm hiểu bài học một cách hiệu quả và vui vẻ .

  3. Hoạt động thực hành:mô tả một hoạt động thực hành của môn học phù hợp với kiến thức mới được hình thành, các phương pháp tổ chức khác nhau được sử dụng để giúp học sinh khắc sâu các bài học một cách hiệu quả.

  4. Hoạt động ứng dụng : mô tả một hoạt động ứng dụng được thực hiện sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh nhớ kiến thức mình đã học và áp dụng trong thực tế đời sống . Các hoạt động ứng dụng có thể được thực hiện trong lớp học, ở trường, ở nhà hay tại bất kỳ địa điểm nào phù hợp.

  5. Đánh giá học sinh: mô tả các hoạt động đánh giá học sinh được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động đánh giá có thể được thực hiện bởi các giáo viên, học sinh, phụ huynh.

  6. Hội đồng tự quản: mô tả hoạt động của hội đồng tự quản hiệu quả và với sự tham gia của mọi người. Video thể hiện học sinh có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các hoạt động xã hội của lớp.

  7. Sự tham gia của cộng đồng: video thể hiện vai trò của nhà trường trong việc thu hút, huy động sự tham gia của cộng đồng trong mọi hoạt động của trường.

  8. Sử dụng hướng dẫn học và điều chỉnh hiện hướng dẫn học phù hợp với cuộc sống: video minh họa hướng dẫn học sinh tìm tòi, trải nghiệm trên các vật thật được sử dụng trong lớp học; Điều chỉnh nội dung, cách làm trong tài liệu hướng dẫn học tập cho phù hợp với đặc điểm địa phương.

  9. Tích hợp trong các chủ đề, phương pháp tiếp cận: video thể hiện cách kiến thức các môn học khác nhau, các chủ đề khác nhau được kết hợp trong 1 bài học.

  10. Sinh hoạt chuyên môn của giáo viên: video về các hoạt động sinh hoạt chuyện môn của giáo viên theo hướng đối mới.