NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích và yêu cầu của Cuộc thi

1. Mục đích cuộc thi

1.1. Tạo cơ hội cho các giáo viên có tâm huyết, sáng tạo chia sẻ những thành công đã đạt được trong triển khai đổi mới giáo dục, theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN);
1.2. Khuyến khích giáo viên trong việc thực hiện các hoạt động sư phạm hiệu quả, sáng tạo theo mô hình VNEN một cách toàn diện, qua đó phát hiện và giới thiệu các điển hình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của học sinh;
1.3. Tạo điều kiện cho giáo viên tự học và nâng cao hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học, trao đổi kinh nghiệm và phát triển chuyên môn thông qua phổ biến rộng rãi những bài học kinh nghiệm và thực tiễn của mô hình VNEN;
1.4. Giúp cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo đổi mới các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ phát triển kĩ năng nghề nghiệp thông qua phân tích các video dạy học.

2. Yêu cầu của cuộc thi
2.1. Mỗi giáo viên/nhóm giáo viên được lựa chọn một hoặc nhiều chủ đề để xây dựng các video tham gia cuộc thi;
2.2. Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thực tế, tự nguyện, khách quan, trung thực, công bằng, phù hợp với điều kiện của nhà trường, giáo viên.

Điều 2: Các cấp tổ chức và thời gian tổ chức cuộc thi

Cuộc thi video về VNEN được tổ chức trên phạm vi toàn quốc: thi cấp trường và bình chọn ở cấp huyện, tỉnh, trung ương. Năm học 2015-2016 tổ chức 2 lần thi.

 • Lần 1
  • Thi cấp trường được tổ chức vào Tháng 12/2015 (Gia hạn vòng thi cấp trường đợt 1 đến ngày 20/1/2016).
  • Đánh giá/bình chọn cấp huyện được tổ chức từ 21/1 đến 11/2/2016.
  • Đánh giá/bình chọn cấp tỉnh được tổ chức 12/02 đến 24/02/2016.
  • Đánh giá/bình chọn cấp trung ương được tổ chức từ 25/02 .
 • Lần 2
  • Thi cấp trường được tổ chức từ 01/03 đến 31/03/2016.
  • Đánh giá/bình chọn cấp huyện được tổ chức từ 01/04 đến 15/04/2016.
  • Đánh giá/bình chọn cấp tỉnh được tổ chức 16/04 đến 30/04/2016.
  • Đánh giá/bình chọn cấp trung ương được tổ chức từ 01/05 đến 15/05/2016.

Điều 3: Công nhận danh hiệu

Giáo viên/nhóm giáo viên tham gia cuộc thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả video dự thi theo từng cấp, được công nhận là giáo viên có video chất lượng tốt về mô hình VNEN (cấp trường, huyện, tỉnh, Trung ương) và được cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.