NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Điều 4: Nội dung cuộc thi

Mỗi video cần có tiêu đề, lời bình/phụ đề. Video phải mô tả đầy đủ một hoạt động để người xem/đánh giá có thể hiểu được một hoạt động hoàn chỉnh và có thể áp dụng tương tự vào lớp học của mình. Mỗi video có độ dài không quá 10 phút và theo 01 trong 06 chủ đề như sau:

  1. Các hoạt động dạy, hoạt động học trong lớp của mô hình VNEN

1.1. Hoạt động cơ bản:

a. Hoạt động khởi động: Mô tả hoạt động khởi động phù hợp với mục tiêu bài học, cách chuyển từ hoạt động khởi động sang hoạt động hình thành kiến thức đảm bảo lôgic, tự nhiên.

b. Hoạt động hình thành kiến thức: Mô tả một hoạt động hình thành kiến thức mới của môn học cụ thể phù hợp với mục tiêu bài học. Mô tả được các hình thức tổ chức học khác nhau (làm việc cá nhân, làm việc nhóm, làm việc theo cặp, phương pháp học tập sáng tạo) để giúp học sinh hình thành kiến thức bài học một cách hiệu quả.

1.2. Hoạt động thực hành: Mô tả một hoạt động thực hành của môn học phù hợp với kiến thức mới được hình thành, sử dụng các phương pháp tổ chức khác nhau để giúp học sinh khắc sâu bài học một cách hiệu quả.

1.3. Hoạt động ứng dụng: Mô tả một hoạt động giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học và áp dụng trong thực tế đời sống.

2. Các hoạt động tự quản và hoạt động của Hội đồng tự quản học sinh, hoạt động sử dụng công cụ hỗ trợ học tập trong lớp: Mô tả hoạt động tích cực, chủ động của Hội đồng tự quản với sự tham gia của mọi thành viên. Video thể hiện học sinh có thể đảm nhận vai trò tự quản trong các hoạt động giáo dục của lớp.

3. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Mô tả một hoạt động được thực hiện sáng tạo và hiệu quả, giúp học sinh phát hiện, hình thành kiến thức, vận dụng kiến thức đã học và áp dụng trong thực tế đời sống. Các hoạt động được thực hiện trong lớp học, ở trường, ở nhà hay tại bất kỳ địa điểm nào phù hợp.

4. Các hoạt động tự đánh giá của học sinh; đánh giá của giáo viên trong quá trình học tập: Mô tả các hoạt động đánh giá được thực hiện chính xác, kịp thời. Hoạt động đánh giá có sự kết hợp của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

5. Những hoạt động đổi mới công tác quản lý trường tiểu học

5.1. Sinh hoạt chuyên môn của giáo viên: Video về các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của giáo viên theo hướng đổi mới.

5.2. Sự tham gia của cộng đồng: Video thể hiện vai trò của nhà trường trong việc thu hút, huy động sự tham gia của cộng đồng trong mọi hoạt động của nhà trường.

6. Những hoạt động sư phạm sáng tạo khác có liên quan tới mô hình VNEN

6.1. Sử dụng hướng dẫn học và điều chỉnh hướng dẫn học phù hợp với cuộc sống: Video minh họa hướng dẫn học sinh tìm tòi, trải nghiệm trên các vật thật được sử dụng trong lớp học; điều chỉnh nội dung, cách làm trong tài liệu hướng dẫn học cho phù hợp với đặc điểm địa phương.

6.2. Tích hợp các chủ đề, phương pháp tiếp cận: Video thể hiện các kiến thức, các môn học khác nhau, các chủ đề khác nhau được kết hợp trong 1 bài học.

Điều 5: Hình thức cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức qua mạng và video dự thi sẽ được đánh giá bằng phần mềm bình chọn trực tuyến.