BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

Điều 6: Thi cấp trường

Thi cấp trường do nhà trường tổ chức. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến nội dung, yêu cầu, kế hoạch và tổ chức cuộc thi theo các quy định của Thể lệ này.

Điều 7: Tổ chức bình chọn

  • Đánh giá/bình chọn cấp quận/huyện do phòng GD&ĐT tổ chức.
  • Đánh giá/bình chọn cấp tỉnh do sở GD&ĐT tổ chức.
  • Đánh giá/bình chọn cấp trung ương do Vụ Giáo dục Tiểu học, Ban quản lý Dự án GPE-VNEN chỉ đạo tổ chức.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng BQL Dự án cấp tỉnh và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức bình chọn theo các quy định của Thể lệ cuộc thi.

Điều 8: Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức cuộc thi

Thủ trưởng của đơn vị các cấp tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi của cấp mình.

1. Thành phần Ban Tổ chức

1.1. Trưởng Ban và Phó Trưởng ban

– Cấp trường: Trưởng Ban là Hiệu trưởng, Phó trưởng ban là 01 Phó hiệu trưởng

– Cấp huyện: Trưởng Ban là Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng ban là 01 Phó Trưởng phòng GD&ĐT

– Cấp tỉnh: Trưởng ban là Trưởng BQL Dự án cấp tỉnh, Phó Trưởng ban là Trưởng Phòng GDTH Sở.

– Cấp Trung ương: Trưởng ban là Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học – Giám đốc BQL Dự án, Phó Trưởng ban là Chuyên gia Trưởng Dự án.

1.2. Thư ký và thành viên

– Mỗi cấp có 01 thư ký và tối thiểu 02 thành viên do Trưởng ban đề xuất

2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi

2.1. Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức cuộc thi và gửi thông báo đến các đơn vị tham gia cuộc thi.

2.2. Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của cuộc thi theo quy định của Thể lệ này.

2.3. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho cuộc thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.

3. Quyền hạn của Ban Tổ chức cuộc thi

3.1. Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi.

3.2. Quyết định hủy bỏ quyền dự thi của giáo viên, quyền chấm thi của giám khảo nếu vi phạm những quy định trong Thể lệ cuộc thi.

Điều 9: Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo cuộc thi

Vòng bình chọn cấp trung ương do Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức và được thực hiện theo các quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thể lệ này.

Điều 9: Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Thành phần

Ban giám khảo gồm Trưởng ban, phó Trưởng ban, thư ký cùng với các thành viên (là giáo viên, cán bộ quản lý đã được công nhận có năng lực tốt trong hoạt động chuyên môn về mô hình VNEN; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng nhận xét, đánh giá video về mô hình VNEN), do Ban Tổ chức cuộc thi chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo

2.1. Xem và đánh giá video theo các tiêu chí quy định của Thể lệ này;

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Giám khảo phân công.

3. Quyền hạn của Ban Giám khảo

3.1. Chịu trách nhiệm tổ chức, theo dõi, kiểm tra đôn đốc toàn bộ các hoạt động đánh giá video;

3.2. Liên hệ, báo cáo thường xuyên với Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi để giải quyết các vấn đề phát sinh.